Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

 

Bij Specialist in Finance zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing;

 • Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Specialist in Finance en een Opdrachtgever waarop Specialist in Finance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Specialist in Finance, voor de uitvoering waarvan door Specialist in Finance derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Specialist in Finance en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 5. Indien Specialist in Finance niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Specialist in Finance in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 • Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Specialist in Finance zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Specialist in Finance kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte / aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Specialist in Finance daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Specialist in Finance anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Specialist in Finance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 • Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Specialist in Finance en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Specialist in Finance derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Specialist in Finance dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Specialist in Finance zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Specialist in Finance heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door Specialist in Finance of door Specialist in Finance ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Levering geschiedt af bedrijf van Specialist in Finance. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Specialist in Finance gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan.
6. Specialist in Finance is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Specialist in Finance de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Specialist in Finance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Specialist in Finance worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Specialist in Finance zijn verstrekt, heeft Specialist in Finance het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Specialist in Finance ter beschikking heeft gesteld. Specialist in Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Specialist in Finance is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Specialist in Finance zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Specialist in Finance gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Specialist in Finance bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Specialist in Finance op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Specialist in Finance een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Specialist in Finance gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Specialist in Finance daardoor direct of indirect ontstaan.
12. Indien Specialist in Finance met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Specialist in Finance niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Specialist in Finance - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Specialist in Finance rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

 • Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

1. Specialist in Finance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Specialist in Finance ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Specialist in Finance kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Specialist in Finance bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Specialist in Finance kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Specialist in Finance op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Specialist in Finance de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Specialist in Finance tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Specialist in Finance gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Specialist in Finance gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Specialist in Finance, zal Specialist in Finance in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Specialist in Finance extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Specialist in Finance anders aangeeft.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Specialist in Finance vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Specialist in Finance op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 • Artikel 5 Overmacht

1. Specialist in Finance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Specialist in Finance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Specialist in Finance niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Specialist in Finance of van derden daaronder begrepen. Specialist in Finance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Specialist in Finance zijn verbintenis had moeten nakomen. 2. Specialist in Finance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover Specialist in Finance ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Specialist in Finance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 • Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Specialist in Finance aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Specialist in Finance aangegeven. Specialist in Finance is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Specialist in Finance heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Specialist in Finance kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Specialist in Finance kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Specialist in Finance verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Specialist in Finance echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 • Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het in het kader van de overeenkomst door Specialist in Finance geleverde blijft eigendom van Specialist in Finance totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Specialist in Finance gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Specialist in Finance geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud
vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Specialist in Finance veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Specialist in Finance daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Specialist in Finance ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Specialist in Finance gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Specialist in Finance bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Specialist in Finance zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Specialist in Finance en door Specialist in Finance aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Specialist in Finance zich bevinden en deze terug te nemen.

 

 • Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Specialist in Finance aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Specialist in Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Specialist in Finance is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Specialist in Finance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Specialist in Finance beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Specialist in Finance is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Specialist in Finance aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Specialist in Finance toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Specialist in Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Specialist in Finance of zijn leidinggevende ondergeschikten.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Specialist in Finance en de door Specialist in Finance bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

 • Artikel 9 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Specialist in Finance voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Specialist in Finance toerekenbaar is. Indien Specialist in Finance uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Specialist
in Finance zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Specialist in Finance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Specialist in Finance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 • Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. Specialist in Finance behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Specialist in Finance heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 • Artikel 11 Geheimhouding

1. Specialist in Finance verbindt zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze overeenkomst, om alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te verzekeren aangaande alle gegevens en kennis van Opdrachtgever en/of de cliënt en/of de eindgebruiker, omtrent bedrijfs-, klant-, markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van deze overeenkomsten zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie waar de Specialist in Finance kennis van neemt bij de uitvoering van de opdracht.
2. Specialist in Finance verbindt zich de hier eerder genoemde kennis en gegevens niet aan derden ter beschikking te stellen en/of hierover aan derden inlichtingen te verschaffen zonder voorafgaande toestemming hiertoe van Opdrachtgever en/of de cliënt en/of de eindgebruiker.
3. Het bepaalde in dit artikel is evenzeer van toepassing op de namens Specialist in Finance ingezette deskundige. Specialist in Finance is verantwoordelijk voor het overbrengen en verleggen van de in dit artikel betrokken rechten en verplichtingen naar de ingezette deskundige.

 

 • Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Specialist in Finance partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Ingeval van geschillen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. 3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter. De (kanton)rechter in de vestigingsplaats van Specialist in Finance is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Specialist in Finance het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 • Artikel 13 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Op de website www.specialistinfinance.nl zijn deze voorwaarden gepubliceerd.
2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde en aan opdrachtgever verstrekte versie.

 


PRIVACYVERKLARING
Specialist in Finance

 

In deze verklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.


In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

- Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
- Niet met anderen zullen delen (zonder wettelijke verplichting of uw toestemming)
- Zorgvuldig beveiligen


Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een mail sturen of gebruikmaken van de contactgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring geldt voor:

Specialist in Finance
Koestraat 45k
5688AG Oirschot
06-36225034
info@specialistinfinance.nl
Kvk 58477896

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die met u in verband kunnen worden gebracht.

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen.
Bent u zzp-er of heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan wordt u gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wanneer u klant wordt van Specialist in Finance, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze cliëntenregistratie. Op de verwerking van deze gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Uw persoonsgegevens worden verwerkt:
- Om u als (potentiële) klant te kunnen identificeren, beoordelen en accepteren
- Om het leveren van de overeengekomen diensten mogelijk te maken
- Om informatie te verschaffen inzake opdrachten en geleverde diensten
- Voor het versturen van correspondentie en nieuwsbrieven
- Voor het bewaren van e-mailverkeer met Specialist in Finance
- Voor het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
- Voor de beveiliging van personen en onze eigendommen

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Hieronder kunt u zien welke persoonsgegevens we verzamelen en derhalve kunnen gebruiken.

Gegevens over wie u bent:
- Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw bedrijf of stichting. De namen en geboortedata van uw kinderen. En ook namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf.
- De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.
- Uw rol (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of borg).
- Wanneer uw persoonsgegevens wijzigen, worden deze aangepast in onze systemen.

Gespreksnotities:
- Er worden gespreksnotities gemaakt zodat we weten wat er in een gesprek besproken is en welke afspraken er gemaakt zijn.
- We leggen van belangrijke (telefoon)gesprekken vast wanneer het contact was en met wie.
- Inkomende en uitgaande e-mails worden opgeslagen op grond van wetgeving. Gegevens over uw financiële situatie:
- Alle financiële gegevens die van toepassing zijn voor het verzorgen van een juiste fiscale aangifte.
- Alle financiële gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van een jaarrekening.
- Financiële gegevens zijn nodig voor het bepalen van een van uw financiële situatie, zowel privé als zakelijk. Zo kunnen we u juist adviseren.

Gevoelige persoonsgegevens:
- Voor het verwerken van gevoelige (bijzondere) persoonsgegevens gelden extra strenge regels.
- Specialist in Finance gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.
- Wij beschikken over uw burgerservicenummer (BSN) omdat dit op uw legitimatiebewijs vermeld staat. Omdat wij wettelijk verplicht zijn uw identiteit vast te stellen en te verifiëren bewaren wij een kopie van uw legitimatiebewijs in ons dossier. Hiermee kunnen wij aan de toezichthouder aantonen dat wij aan de identificatieverplichting hebben voldaan. Uw burgerservicenummer (BSN) wordt door ons ook verwerkt of gebruikt voor andere doeleinden zoals indienen van fiscale aangiften en de correspondentie met de belastingdienst.

Gebruik van onze website:
- Uw IP-adres: het adres van uw computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren.

Gebruik van software:
- Specialist in Finance maakt in haar dienstverlening gebruik van software. Hierin worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om CRM-systemen, fiscale aangifteprogramma’s voor indienen van fiscale aangiften, boekhoudsoftware voor het verzorgen van de financiële administratie en het samenstellen van de jaarrekening en salarisverwerkingssoftware voor verwerking van salarisadministratie. Deze partijen zijn ‘verwerkers’ in de zin van de AVG. Specialist in Finance sluit met al deze partijen een ‘verwerkersovereenkomst’.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Specialist in Finance bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wanneer de wettelijke bewaartermijn verstreken is en wanneer er geen gerechtvaardigd belang meer is om de gegevens te bewaren, worden deze vernietigd.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Specialist in Finance heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer er onverhoopt toch sprake mocht zijn van een datalek, dan zorgen we ervoor dat dit opgelost en geregistreerd wordt. Ook wordt dit gemeld aan de toezichthouder en aan de betrokkenen, indien nodig.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens die u ons toevertrouwt. Enkel geautoriseerd personeel mag en kan uw gegevens inzien en verwerken.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Further information concerning data processing and use by Google, the settings and deactivation possibilities can be found in the Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as in the Google Ads Settings (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.


Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail reageren op uw verzoek tot inzage of correctie. Om te waarborgen dat de gegevens die u wenst in te zien, te corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn, is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Overige rechten die u heeft zijn: het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen over de gegevensverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen kunt u zich wenden tot de heer P.H.A. Stalpers, eigenaar van Specialist in Finance. Dit kunt u doen door schriftelijk of per email een verzoek in te dienen. Zie hiervoor onze contactgegevens.